Αν πτωχεύσει η Ελλάδα μου χαρίζουν το δάνειο της Τράπεζας και έτσι το γλιτώνω…τι άλλο θεέ μου θα ακούσω!!!!!

Kαι αφού συναθροιστήκαμε αρχίσαμε να μιλάμε για τα τεκταινόμενα και τα πιθανά δρώμενα της Ελλαδίτσας αν και όταν πτωχεύσει. Μια συζήτηση που μου έδωσε το ερέθισμα να ψάξω τι συμβαίνει σε μια *ου μη γένοιτο* πτώχευση ενός Κράτους. Το επίμαχο ερώτημα ήταν:

Τι γίνεται αν κάποιος έχει χρεωθεί σε τράπεζα και του κάνουν στάση πληρωμών. Μπορεί η τράπεζα να του κατασχέσει την περιουσία του εφόσον υπάρχουν *λόγοι ανωτέρας βίας του δανειζόμενου* όπως είναι αυτοί που προκύπτουν από μια πτώχευση ενός κράτους.

Καταλαβαίνετε ο καθένας από εμάς το μακρύ του και το κοντό του. Μέχρι που άκουσα ότι η Τράπεζα θα χαρίσει το δάνειο.

Σας παραθέτω μερικές παρατηρήσεις που προκύπτουν από τα Βασικά του Πτωχευτικού Δικαίου που αφορούν π.χ. μια εταιρεία και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα για το σε ποιο στάδιο ευρίσκεται η Ψωροκώσταινα. Το συμπέρασμα από την απλή μελέτη των Νόμων είναι Κύριοι δεν γλιτώνουμε την περιουσία μας από τις Τράπεζες σε μια πτώχευση του Κράτους μας!!

1. Με ποιο τρόπο ένας πιστωτής εξασφαλίζεται με στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας;

Απάντηση:

Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στην ελληνική έννομη τάξη, ο πιστωτής μπορεί να εξασφαλιστεί με τα ακόλουθα δικονομικά μέτρα, δηλαδή:

α. με συντηρητική κατάσχεση

β. με ασφαλιστικά μέτρα

γ. με αναγκαστική διαχείριση

5. Ποιες είναι οι διαδικασίες / στάδια που ακολουθούν τα δικαστήρια για εταιρείες που είναι προβληματικές;

Απάντηση:

Α. Εξυγίανση

Β. Αναγκαστική διαχείριση

Γ. Ειδική εκκαθάριση

Δ. Κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης

16. Ποια είναι η επίδραση αυτών των διαδικασιών στους εργαζομένους;

Απάντηση:

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Από την επομένη ημέρα της υποβολής της αίτησης στο Εφετείο για την υπαγωγή της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση έχει ως συνέπεια, εκτός των άλλων, και την αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων εργασίας, με δυνατότητα προσωρινής παραμονής του προσωπικού της επιχείρησης (άρθρο 46α του ν. 1892/1990 όπως ισχύει).

[Σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 1892/1990, επιχείρηση που έχει διακόψει τη λειτουργία της για οικονομικούς λόγους (παύση πληρωμών, πτωχεύσεις κλπ) υποβάλλεται σε εκκαθάριση, ύστερα από απόφαση του Εφετείου της έδρας της επιχείρησης, έπειτα από αίτηση πιστωτή ή πιστωτών που εκπροσωπούν το 20% των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της.]

Την τύχη των εργαζομένων σε όσο διάστημα διαρκεί η διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 46α ρυθμίζει ευνοϊκότερα και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 46 παρ. 5, η παρ. 2 εδ. 2 του άρθρου 46α, σύμφωνα με την οποία, το Εφετείο της έδρας της επιχείρησης με την απόφασή του για την υπαγωγή στο 46α, διατάσσει την προσωρινή παραμονή μέρους ή και όλου του προσωπικού της υπό εκκαθάριση επιχείρησης με δύο προϋποθέσεις: α. να υπάρχει αιτιολογημένη έκθεση των αιτούντων πιστωτών (51%) και β. να επιβάλλει το συμφέρον της εκκαθάρισης.

Εδώ ανακύπτει το πρόβλημα, πως θα γίνει η επιλογή του προσωπικού που θα παραμείνει ή θα απολυθεί και εάν όσοι απολυθούν θα αποζημιωθούν. Κατά την ορθότερη άποψη, οι εργαζόμενοι θα αποζημιωθούν, με την έννοια ότι θα καταταχθούν ως γενικοί προνομιούχοι δανειστές στον πίνακα κατάταξης, προηγούμενοι από κάθε άλλο δανειστή στη διαδικασία 2 του άρθρου 46α του ν. 1892/1990.

17. Ποια είναι η επίδραση της έναρξης των ανωτέρω διαδικασιών σε συμβόλαια που έχει υπογράψει η εταιρεία; Μπορεί η εταιρεία να ακυρώσει συμβόλαια που έχουν υπογραφεί κατά τη διάρκεια των διαδικασιών;

Απάντηση:

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η θέση σε ειδική εκκαθάριση μιας επιχείρησης δεν συνιστά – καταρχήν – λόγο (το ίδιο όπως και στην πτώχευση) για αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων που εκκρεμούν με τις οποίες αυτή έχει δεσμευτεί προηγουμένως, εκτός φυσικά και εάν έχει τεθεί σχετική διαλυτική αίρεση.

Ο εκκαθαριστής, που έχει τη διαχειριστική εξουσία, μπορεί να προβεί στην εκτέλεση της σύμβασης, ζητώντας αντίστοιχα την εκπλήρωση από τον αντισυμβαλλόμενο της δικής του αντιπαροχής.

Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν ο εκκαθαριστής δεν εκτελεί υπαίτια τη σύμβαση, ο αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να προβεί σε κάθε παρεχόμενο από το νόμο μέτρο, όπως σε υπαναχώρηση ή κατά περίπτωση, σε καταγγελία της σύμβασης, αναζήτηση αποζημίωσης κλπ.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Εκκρεμότητα της σύμβασης συνιστά η μη πλήρως εκπληρωθείσα αμφοτεροβαρής σύμβαση. Μη πλήρως εκπληρωθείσα είναι η μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου, εφόσον έχει υπογραφεί το συμβολαιογραφικό έγγραφο, δεν έγινε όμως μεταγραφή αυτού. Ευχέρεια του συνδίκου να αρνηθεί την εκπλήρωση της σύμβασης δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Η ελευθερία του συνδίκου βρίσκει τα όριά της στις θεμελιώδεις αρχές των άρθρων 200, 281, 288 ΑΚ. Εφόσον ο σύνδικος δεν εκπληρώνει, ο αντισυμβαλλόμενος διατηρεί την ένσταση του μη εκπληρωθέντος

18. Γενικά, με ποιο τρόπο οι πιστωτές διεκδικούν τα ποσά που τους οφείλονται σε κάθε διαδικασία;

Απάντηση:

Μετά τη ρευστοποίηση του ενεργητικού της υπό εκκαθάριση επιχείρησης, ο εκκαθαριστής προχωρά στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών.

Ο εκκαθαριστής συντάσσει πίνακα κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 975 – 979 και 1007 του ΚΠολΔ, μετά από την αναγγελία των πιστωτών με σκοπό τη διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης στους πιστωτές.

19. Ποια είναι η κατάταξη των απαιτήσεων σε κάθε διαδικασία; Συγκεκριμένα, υπάρχει κάποια προνομιακή θέση για συγκεκριμένους τύπους απαιτήσεων;

Απάντηση:

Για την κατάταξη των απαιτήσεων τόσο στη διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης όσο και στη διαδικασία της πτώχευσης έχουν εφαρμογή τα άρθρα 975 και 1007 ΚΠολΔ. Για την κατάταξη των δανειστών ο νομοθέτης ακολουθεί το σύστημα των προνομίων:

1. Διακρίνει τους δανειστές σε 3 κατηγορίες: α. Γενικοί προνομιούχοι (975 ΚΠολΔ), β. Ειδικοί προνομιούχοι (975 ΚΠολΔ) και γ. Εγχειρόγραφοι, Ανέγγυοι δανειστές οι οποίοι δεν έχουν κανένα προνόμιο

2. Σε κάθε προνόμιο υπάρχουν τάξεις και καθεμία προηγείται της επομένης

3. Εάν υπάρχουν πολλοί δανειστές στην ίδια τάξη ή πολλοί εγχειρόγραφοι, τότε ικανοποιούνται με το σύστημα της σύμμετρης αναλογικής ικανοποίησης, δηλαδή ποσοστιαία ανάλογα με την απαίτησή τους.

4. Αν συνυπάρχουν Γενικοί προνομιούχοι, Ειδικοί προνομιούχοι και Εγχειρόγραφοι, δανειστές, ο πίνακας συντάσσεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Αφαιρούνται τα έξοδα της εκτέλεσης.

Β. Ικανοποιούνται απαιτήσεις από εξαρτημένη εργασία

Γ. Διανέμεται το πλειστηρίασμα σε ποσοστά και έτσι

Γ1 από το ένα τρίτο 1/3 ικανοποιούνται οι γενικοί προνομιούχοι του Άρθρου 975 κατά τάξη και

Γ2 από τα 2/3 οι ειδικοί προνομιούχοι του Άρθρου 976 πρώτοι και δεύτεροι τάξη

Δ. Από το υπόλοιπο ικανοποιούνται οι ειδικοί προνομιούχοι δανειστές του Άρθρου 976 τρίτη τάξη

Ε. Από ότι μένει ικανοποιούνται οι εγχειρόγραφοι δανειστές συμμέτρως. (978ΚΠολΔ)

Όλοι οι δανειστές, προνομιούχοι και εγχειρόγραφοι άσχετα με το προνόμιο τους και την τάξη τους κατατάσσονται οριστικά ή τυχαία.

Οριστική Κατάταξη σημαίνει ότι θα πάρουν τα χρήματα που τους αναλογούν αμέσως

Τυχαία κατάταξη σημαίνει ότι δεν θα πάρουν τα χρήματά τους μέχρι να αποδείξουν πλήρως, την απαίτηση τους ή η απαίτηση τους τελεί υπό αίρεση.

Έτσι κατατάσσονται τυχαία:

Α. Απαιτήσεις που τελούν υπό αίρεση

Β. Απαιτήσεις που είναι αμφίβολες

Γ. Απαιτήσεις που έχουν εξασφαλιστεί με προσημείωση που δεν έχει τραπεί σε υποθήκη. (979, 1007 ΚΠολΔ)

21. Υπάρχει καμιά διαδικασία για διακανονισμό των απαιτήσεων των πιστωτών σε αυτές τις διαδικασίες;

Απάντηση:

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των απαιτήσεων, ο εισηγητής δικαστής συγκαλεί αυτεπάγγελτα τη συνέλευση των πιστωτών με θέμα την κατάρτιση πτωχευτικού συμβιβασμού.

Ο πτωχευτικός συμβιβασμός είναι η συμφωνία μεταξύ του πτωχού και των πιστωτών του για τη διευθέτηση των πιστώσεων. Απαιτεί δικαστική επικύρωση, δεσμεύει όλους τους πιστωτές, ακόμη και εκείνους που δεν συμμετείχαν στην κατάρτιση του ή μειοψήφησαν κατά τη λήψη απόφασης.

Αποτελέσματα συμβιβασμού:

Α. Περατώνεται η πτώχευση

Β. Ανακτά ο πτωχός τη διαχείριση της περιουσίας του

Γ. Ενώνεται η πτωχευτική με την μεταπτωχευτική περιουσία

Δ. Διαλύεται η ομάδα των πιστωτών και παύει το λειτούργημα του συνδίκου, ο οποίος και οφείλει να λογοδοτήσει στον πτωχό

Ε. Ανακτώνται οι ατομικές διώξεις από τους πτωχευτικούς πιστωτές του

22. Τι γίνεται στο τέλος κάθε διαδικασίας;

Απάντηση:

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η εκποίηση του ενεργητικού της επιχείρησης και η είσπραξη του τιμήματος από την πώληση είτε εξ ολοκλήρου είτε τμηματική και η διανομή αυτού στους πιστωτές με τον πίνακα κατάταξης οδηγούν στην ολοκλήρωση του έργου του εκκαθαριστή και στην περάτωση της ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 46α του ν. 1892/1990.

Μετά το πέρας των εργασιών της ειδικής εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής, ως διαχειριστής ξένης υπόθεσης, έχει υποχρέωση (ΑΚ 303) παροχής λογοδοσίας στα όργανα της οφειλέτριας επιχείρησης, δηλαδή προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αναλαμβάνει πλήρως τα καθήκοντα του μετά το πέρας της εκκαθάρισης.

Η περαίωση της ειδικής εκκαθάρισης δεν διαπιστώνεται δικαστικά.

[Κοτσίρης – Αγγελίδου, σελ. 223-224]

Επίσης η περαίωση γίνεται και με ανάκληση της απόφασης του Εφετείου με την οποία διατάχτηκε η θέση της εποιχείρησης σε εδική εκκαθάριση.

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Μετά τη διανομή και την πλήρη ικανοποίηση των πιστωτών με πίνακα κατάταξης περατώνεται η πτώχευση, οπότε επέρχεται και αποκατάσταση του πτωχού. Με την αποκατάσταση του πτωχού αίρονται οι συνέπειες ως προς το πρόσωπο του πτωχού. Η αποκατάσταση γίνεται με δικαστική απόφαση, μετά από αίτηση του πτωχού ή των κληρονόμων του, όταν συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους:

1. Έχουν περάσει 10 χρόνια από την κήρυξη της πτώχευσης

2. Καταρτίστηκε πτωχευτικός συμβιβασμός, ο οποίος και επικυρώθηκε τελεσίδικα από το Δικαστήριο’

3. Έγινε πλήρης ικανοποίηση των πτωχευτικών πιστωτών (κατά κεφάλαιο και τόκους)

Όταν η αποκατάσταση γίνεται επειδή ικανοποιήθηκαν πλήρως οι πιστωτές, η απόφαση που εκδίδεται, εκτός από την άρση των προσωπικών συνεπειών, έχει ως αποτέλεσμα και την περάτωση της πτώχευσης (18 παρ. 2 του ν. 635/1937).

Η αποκατάσταση έχει ως αποτέλεσμα την άρση των προσωπικών, ηθικών, μειωτικών κυρώσεων.

ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Μετά τη λήξη της επιτροπείας επέρχονται τα εξής αποτελέσματα:

Α. Παύση του έργου του επιτρόπου. Αυτό ολοκληρώνεται με την πραγματοποίηση της εξυγιαντικής συμφωνίας του άρθρου 44 του ν. 1892/1990 και την προώθησή της από τα συμβαλλόμενα μέρη για επικύρωση.

Β. Άρση των αναστολών που αφορούν στην άσκηση μέτρων ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της επιχείρησης και στην τοκοφορία των απαιτήσεων.

Γ. Η πτώχευση που είχε ανασταλεί προσωρινά λόγω της θέσης της επιχείρησης υπό επιτροπεία, μετά τη λήξη αυτής λόγω πραγματοποιήσεως της συμφωνίας δεν έχει λόγο ύπαρξης και ανακαλείται αυτοδίκαια από το νόμο.

Advertisement

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s